Kinderen en scheiding

De Scheidingsjurist besteedt veel aandacht aan de belangrijke plaats van de kinderen in het scheidingsproces van de ouders. Als dat wenselijk of noodzakelijk is hebben wij ook contacten met ervaren kindercoaches.

Ouderschapsplan

Gehuwden/geregistreerd partners

Indien er minderjarige kinderen zijn over wie u gezamenlijk ouderlijk gezag heeft, bent u wettelijk verplicht een schriftelijk ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan maakt deel uit van het verzoekschrift waarbij echtscheiding/ontbinding van het geregistreerde partnerschap aan de rechter wordt verzocht.

Samenwoners: waarom een ouderschapsplan?

Ook voor samenwoners die gezamenlijk ouderlijk gezag over minderjarige kinderen hebben, geldt de verplichting tot het opmaken van een schriftelijk ouderschapsplan.

Juist omdat er geen rechter aan te pas komt om dit te controleren, is het belangrijk dat een deskundige u informeert, adviseert en begeleidt. Indien er een geschil komt over de uitoefening van het ouderlijk gezag hebben de ouders en de rechter een deugdelijk stuk om op terug te vallen.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Het verplichte ouderschapsplan moet bevorderen dat ouders gaan nadenken over de invulling van hun ouderschap na scheiding en daarover goede afspraken maken.

Ouders hebben de vrijheid om te bepalen wélke afspraken zij in het ouderschapsplan vastleggen, maar de wet heeft bepaald dat er in ieder geval afspraken gemaakt moeten worden over:

  • verdeling zorg- en opvoedingstaken;
  • informatieverstrekking over kinderen en hun vermogen;
  • kosten van verzorging en opvoeding.

Wanneer moeten de kinderen erbij betrokken worden?

Er moet blijken op welke wijze de kinderen (ouder dan 5 jaar) op een bij hun leeftijd passende wijze zijn betrokken bij zowel het maken van afspraken als bij het opstellen van het ouderschapsplan. Dit kan maar beter op een prettige wijze bij de bemiddeling plaatsvinden dan met een bezoek van de kinderen aan de rechtbank.

Er wordt eventueel een gesprek gevoerd met elk van de kinderen. In dit gesprek gaat het om de positie van de kinderen en hoe zij de zorg en opvoeding na scheiding graag ingevuld zouden willen zien. De uitkomst van de gesprekken wordt - mits met instemming van de kinderen - teruggekoppeld naar de ouders en het ouderschapsplan zo nodig aangepast.

Het ouderschapsplan is ook een dynamisch groeimodel

Het woord 'plan' geeft al aan dat de regeling een dynamisch karakter heeft; deze moet mee kunnen buigen met ontwikkelingen van de tijd. Het is een groeimodel, waarin wordt uitgegaan van een flexibel ouderschap dat niet alleen tijdens van de scheiding, maar ook daarna voldoet aan de wettelijke vereisten, rekening houdend met de belangen van het kind.

Het ouderschap is en blijft een groeiproces. Het is dus belangrijk dat de ouders met elkaar overleggen en ook na verloop van tijd het ouderschapsplan evalueren en zo nodig, samen met de kinderen, aanpassen. Neem dan gerust weer contact op met De Scheidingsjurist.

De Scheidingsjurist helpt

De Scheidingsjurist kan u bij het opmaken en aanpassen van het ouderschapsplan informeren, adviseren en begeleiden door met u een toereikend plan op te stellen, dat de rechter positief zal beoordelen.

 

 

De Scheidingsjurist
KvK 14131475
Tel. 06 - 1221 0921
info@descheidingsjurist.nl
 
Bezoekadres:
Wethouder Hillenstraat 12
5913 RT Venlo