Algemene voorwaarden De Scheidingsjurist/De Nalatenschapsjurist

De opdracht

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht – daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht – aan De Scheidingsjurist en/of De Nalatenschapsjurist (“Opdrachtnemer”), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard door Opdrachtnemer.

Alle mediations worden gevoerd in overeenstemming met het reglement van Mediatorsfederatie Nederland (“MfN”), met inachtneming van deze Algemene voorwaarden. In geval van een eventuele aanpassing van het MfN-mediationreglement behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval zij binnen 3 maanden na de bekendmaking van de aanpassing daarover een kennisgeving aan de betrokken partijen bij de lopende mediations zal zenden.

Opdrachtnemer verplicht zich jegens opdrachtgever de opdracht naar beste kunnen, inzet en kennis uit te voeren, maar garandeert in geen geval het tot stand komen van een bepaald resultaat.

Tarieven, declaraties en betalingen

Tenzij anders overeengekomen, zullen de werkzaamheden aan Opdrachtnemer in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, vermeerderd met BTW. Voorts zullen andere door Opdrachtnemer te maken kosten in rekening worden gebracht, waaronder griffierechten, kosten van ingeschakelde derden en reiskosten.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Opdrachtnemer is bevoegd een voorschotdeclaratie in te dienen, de verrichte werkzaamheden tussentijds in rekening te brengen en de werkzaamheden op te schorten tot betaling daarvan. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening.

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan éé persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige declaratie.

Indien een afspraak met Opdrachtnemer niet 24 uur tevoren is afgezegd, worden de uren volledig in rekening gebracht.

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de declaraties te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na declaratiedatum, op een wijze zoals op de declaratie staat aangegeven.

Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente verschuldigd, onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen, zonder dat zij daardoor op enige wijze schadeplichtig kan worden.

Indien Opdrachtnemer genoodzaakt is tot (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen over te gaan, zullen de hieraan verbonden kosten eveneens ten laste komen van de opdrachtgever.

Klachten over de declaratie dienen, op straffe van verval, binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk en gemotiveerd bij Opdrachtnemer te zijn ingediend.

Aansprakelijkheid, vrijwaring

Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt op grond van een verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het honorarium van maximaal 6 maanden.

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval 1 jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden. Opdrachtnemer is bevoegd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele beperking van de aansprakelijkheid van die derde te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.

Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens, dan wel andere feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht van belang kunnen zijn.

Diversen

Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Opdrachtnemer en een opdrachtgever kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.